Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

 1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Ekelmans & Meijer("Ekelmans & Meijer").
   
 2. Ekelmans & Meijer is een openbare maatschap van besloten vennootschappen en natuurlijke personen. Een lijst van compagnons wordt op verzoek toegezonden.
   
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Ekelmans & Meijer vast te stellen uurtarieven.
   
 4. Iedere aansprakelijkheid van Ekelmans & Meijer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ekelmans & Meijer wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
   
 5. Ekelmans & Meijer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
   
 6. De opdrachtgever vrijwaart Ekelmans & Meijer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Ekelmans & Meijer.
   
 7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Ekelmans & Meijer, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.
   
 8. Op onze opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Ekelmans & Meijer Advocaten van toepassing. Deze regeling staat op de website van ons kantoor en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
   
 9. Op de opdrachtrelatie is Nederlands recht van toepassing. De rechter in eerste instantie te Den Haag is exclusief bevoegd, ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure, ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of in verband met de opdrachtrelatie.
       
         Klik hier voor de printversie van de algemene voorwaarden.
           
 
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Rechtsgebiedenregister Developed by U-lab Privacy statement
Waar bent u naar op zoek?