Privacy statement

Ekelmans & Meijer Advocaten (E&M) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. E&M is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Doeleinden van de gegevensverwerking

E&M is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. E&M zorgt voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van uw gegevens.
 
E&M verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de onderstaande doeleinden en zal uw gegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk voor die doeleinden:
 
 • het uitoefenen van juridische dienstverlening;
 • het nakomen van wettelijke en door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) opgelegde verplichtingen;
 • de voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik;
 • de afhandeling van klachten en vragen;
 • het opnemen van contact;
 • het aanbieden van informatie;
 • acquisitie en marketingactiviteiten;
 • de verbetering van de website en de dienstverlening;
 • werving en selectie;
 • de administratie met betrekking tot (ingeleend) personeel;
 • de verzuim- en re-integratiebegeleiding. 


Grondslag van de gegevensverwerking   

E&M zal uw gegevens in beginsel verwerken omdat dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals de overeenkomst tot juridische dienstverlening of de arbeidsovereenkomst, waaronder mede begrepen het sluiten van die overeenkomst), voor de vaststelling, uitoefening en onderbouwing van rechtsvorderingen, of op grond van door u verleende toestemming. Eventueel verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
 
Ook kan E&M verplicht zijn uw gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat zij de regels van de AVG of haar werkgeversverplichtingen naleeft.
 
Verder kan E&M gegevens verwerken op grond van haar gerechtvaardigd belang of dat van een derde, zoals werving en selectie, direct marketing of het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website.

 
Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?  

E&M verwerkt persoonsgegevens van:
 • cliënten van E&M en andere betrokkenen voor zover dit voor de juridische dienstverlening noodzakelijk is;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van E&M;
 • bezoekers van de website van E&M;
 • deelnemers aan webinars, cursussen en bijeenkomsten verzorgd door E&M;
 • persoonsgegevens die zijn verkregen via social media;
 • (ingeleend) personeel en sollicitanten.
 

Gegevens delen met derden

E&M kan uw gegevens delen met derden die onder haar verantwoordelijkheid uw gegevens verwerken. Deze partijen worden verwerkers genoemd en kunnen door E&M worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld ICT-beheer in het kader van beveiliging van  gegevens. E&M sluit een verwerkersovereenkomst met deze derden. Daarin is vastgelegd dat uw persoonsgegevens door de verwerker voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de verwerkersovereenkomst met E&M.
 
Verder kan E&M op grond van een wettelijke verplichting, of in geval van fraude of misbruik, uw gegevens delen met de bevoegde autoriteiten.
 

Wie hebben inzage in mijn gegevens?

De medewerkers van E&M en de derden die zij inschakelt als verwerker hebben, mits voor hun taakuitoefening noodzakelijk, inzicht in uw gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG.
 

Weten waar uw gegevens zijn

E&M en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij E&M.
 

Bewaartermijn gegevens

E&M bewaart  uw gegevens niet langer dan voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor een gerechtvaardigd belang van E&M  noodzakelijk is. Uw gegevens zullen na afloop van de bewaartermijn worden verwijderd.
 

Beveiliging gegevens

E&M treft zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw gegevens.
 
De website van E&M hanteert een beveiligde verbinding (‘https://’). Informatie wordt versleuteld zodat alleen de verstuurder en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waar u uw gegevens invult, zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet ‘meelezen’.  
 
E&M zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is. E&M zal volledige medewerking verlenen aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.
 

Cookies 

E&M maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina naar uw computer, tablet of smartphone worden gestuurd om de elektronische communicatie makkelijker en sneller te maken. Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Klik voor het cookiestatement.
 
Uw privacyrechten

U heeft het recht op:
 • inzage van uw gegevens;
 • rectificatie (aanpassing of aanvulling) of wissing (verwijdering) van uw gegevens;
 • beperking van de betreffende verwerking.
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens.
 • dataportabiliteit: het recht om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie.
Een en ander indien en voor zover de uit de AVG voortvloeiende beperkingen (art. 23) daaraan niet in de weg staan.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens E&M verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 
Daarnaast kunnen de gegevens op uw verzoek worden verwijderd, voor zover dit de uitvoering van de lopende overeenkomst met E&M of een ander gerechtvaardigd belang van E&M niet belemmert en voor zover daaraan geen wettelijke plicht in de weg staat. Na verwijdering van uw persoonsgegevens in de actieve databases van E&M, worden de back-ups nog vijf jaar bewaard. Deze back-ups worden gearchiveerd en E&M zal daar geen beroep meer op doen.
 
Al uw rechten kunt u uitoefenen via het e-mailadres privacy@ekelmansenmeijer.nl. E&M zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien u om inzage verzoekt en daarvoor geen beperkingen gelden, zal E&M een overzicht van uw gegevens aan u toezenden.
 
U kunt zich altijd uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven.
 
Daarnaast heeft u het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

Contactgegevens E&M

Hieronder vindt u het bezoek- en postadres van Ekelmans & Meijer Advocaten en overige gegevens, zoals het telefoonnummer en e-mailadres. Heeft u vragen, dan kunt u op elke gewenste manier contact opnemen voor uw verzoek of klacht.
 
Bezoekadres:
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag

Postadres:
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
 
Contactgegevens:
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
 
Overige gegevens:
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
www.ekelmansenmeijer.nl
 
Contactpersoon:
Annet Herbermann       E: privacy@ekelmansenmeijer.nl
 

Aanpassingen privacy statement

E&M behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. E&M raadt u daarom aan dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Dit privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 25 mei 2018.
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Rechtsgebiedenregister Developed by U-lab Privacy statement
Waar bent u naar op zoek?