foto van Marieke van der Keur

Marieke van der Keur

Marieke van der Keur is cassatieadvocaat. Verder behandelt zij civiele zaken op het gebied van (beroeps-)aansprakelijkheid. Bij haar staan kwaliteit en aandacht voor de specifieke belangen van de cliënt voorop. Elke zaak is uniek en heeft zijn eigen verhaal.
Marieke van der Keur is sinds september 2008 werkzaam bij Ekelmans & Meijer Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het vermogens- en procesrecht tot en met de Hoge Raad. Daarnaast behandelt zij civiele zaken op het gebied van (beroeps-)aansprakelijkheid. Bij haar staan kwaliteit en aandacht voor de specifieke belangen van de cliënt voorop. Elke zaak is uniek. Zij adviseert en procedeert daarom met als voornaamste doel een optimaal resultaat te behalen door recht te doen aan de finesses van de zaak.

Advocaat Ernst van Win, De Clercq Advocaten en Notariaat te Leiden, zegt over Marieke van der Keur:
“Het is steeds een groot genoegen met Marieke van der Keur van Ekelmans & Meijer Advocaten te werken in cassatiezaken. Plezierig, bijzonder vakbekwaam en met aandacht voor details.”

Patricia Kruijff (FNV) over Marieke van der Keur:
“Alle lof voor hoe Marieke naast de juridische merites onze belangen en die van de werknemers naar voren heeft gebracht bij HR. Het was ook fijn dat zij in deze hele procedure open stond voor onze input.”

Marieke maakt ook deel uit van de Privacy Desk.


Rechtsgebieden
Cassatie
Privacyrecht

Contact
Marieke van der Keur
E: keur@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 25 59 92 73
T: +31 70 374 63 08


Marieke van der Keur is sinds september 2008 werkzaam bij Ekelmans & Meijer Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het vermogens- en procesrecht tot en met de Hoge Raad. Daarnaast behandelt zij civiele zaken op het gebied van (beroeps-)aansprakelijkheid. Bij haar staan kwaliteit en aandacht voor de specifieke belangen van de cliënt voorop. Elke zaak is uniek. Zij adviseert en procedeert daarom met als voornaamste doel een optimaal resultaat te behalen door recht te doen aan de finesses van de zaak.

Marieke heeft op 12 juli 2016 de Proeve van Bekwaamheid behaald.

Advocaat Ernst van Win, De Clercq Advocaten en Notariaat te Leiden, zegt over Marieke van der Keur:
“Het is steeds een groot genoegen met Marieke van der Keur van Ekelmans en Meijer advocaten te werken in cassatiezaken. Plezierig, bijzonder vakbekwaam en met aandacht voor details.”

Patricia Kruijff (FNV) over Marieke van der Keur:
“Alle lof voor hoe Marieke naast de juridische merites onze belangen en die van de werknemers naar voren heeft gebracht bij HR. Het was ook fijn dat zij in deze hele procedure open stond voor onze input.”


Opleiding
Marieke behaalde in 2006 haar Master Nederlands Recht. Daarna volgde zij nog twee jaar de duale Master Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg. In 2008 werd zij beëdigd als advocaat.

In september 2013 heeft Marieke haar cassatie-examen met goed gevolg afgelegd.

Werkervaring
In het kader van haar duale masteropleiding behandelde Marieke twee jaar zaken op diverse rechtsgebieden bij het Advokatenkollektief Oud-Charlois.

Als lid van de sectie Cassatie & Expert litigation verzorgt Marieke diverse webinairs bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Zo heeft zij in het najaar van 2014 een cursus appelprocesrecht gegeven. Ook werkt zij regelmatig mee aan de maandelijkse webinar "Uitspraken Hoge Raad besproken".

Marieke schrijft mee aan de Nieuwsbrief Cassatie die elk kwartaal verschijnt.

Lidmaatschappen
  • Vereniging van Civiele Cassatie Advocaten (VCCA)
  • Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)
  • Vereniging voor Burgerlijk Recht 

Marieke maakt ook deel uit van de Privacy Desk.
Terug naar blogs

Ondergrens toerekening schijn van volmacht notaris

Dit arrest is belangrijk, omdat het laat zien wanneer men er op mag vertrouwen dat de notaris een toereikende volmacht heeft voor het opstellen van een notariële akte.

Toedoen en Risico

Tot 2010 was het nodig dat het vertrouwen was opgewekt door toedoen van de achterman zelf. Sinds het arrest ING/Bera (ECLI:NL:HR:2010:BK7671) staat vast, dat óók voldoende is dat de omstandigheden waardoor het vertrouwen is opgewekt voor risico van de achterman komen:

“voor toerekening van een schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde is ook plaats ingeval de wederpartij gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat er een volmacht aan de vertegenwoordiger is verleend op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van de onbevoegd vertegenwoordigde komen en waaruit naar verkeersopvattingen een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.”

De ondergrens…

Op 3 februari 2017 is in twee arresten verduidelijkt dat het risicobeginsel niet kan worden toegepast, indien het gewekte vertrouwen uitsluitend is gebaseerd op verklaringen of gedragingen van de onbevoegde vertegenwoordiger. Er zijn dus bijkomende omstandigheden vereist, die betrekking hebben op de achterman zelf (ECLI:NL:HR:2017:141 en 142).

Het arrest van 14 juli 2017

Het arrest van 14 juli 2017 laat zien hoe dit uitpakt, indien een notaris een akte verlijdt met een inhoud waarvoor zijn volmacht niet toereikend is.

In deze zaak ging het om de wijziging van een splitsingsakte. Oorspronkelijk waren er twee grote appartementsrechten (A en B) met een stemverdeling 1:1 in de VVE. Verweerders wilden hun appartementsrecht A laten splitsen in twee kleinere. De notaris had op 4 juni 2012 per e-mail een concept voor de nieuwe akte aan partijen gestuurd. Daarin stond als nieuwe stemverhouding 1:1:1. Vervolgens is door een medewerker van de notaris per e-mail aan partijen gevraagd hoe zij de ‘VvE-breukdelen’ wilden hebben. Eisers waren eigenaren van het grote, ongesplitste appartementsrecht B. Zij schreven dat de breukdelen waren bepaald op 2 stemmen voor hun appartement, en 1 stem voor ieder van de gesplitste appartementen (2:1:1). Op 23 juli 2012 is de splitsingsakte gepasseerd met daarin de stemverdeling 1:1:1. In de akte staat verder dat alle eigenaren volmachten hebben verleend aan de notaris, en dat de notaris genoegzaam van het bestaan van deze volmachten is gebleken.

Eisers vorderden een verklaring voor recht dat die stemverhouding nietig is, omdat zij hiervoor géén volmacht hebben verleend. De kantonrechter wees de vordering toe, maar het hof wees haar af.

Eisers stelden cassatie in, omdat het hof volgens hen onder deze omstandigheden geen schijn van volmacht had mogen aannemen.  Advocaat-Generaal Timmerman meende echter dat het arrest deugdelijk was: door niet op de concept-akte te reageren, hadden eisers het vertrouwen gewekt dat de notaris de akte zo mocht passeren.

De Hoge Raad oordeelt anders.

Allereerst valt volgens de Hoge Raad niet in te zien waarom het niet reageren op de concept-akte de toerekening van de schijn van volmachtverlening zou rechtvaardigen. Uit de e-mail van eisers blijkt immers duidelijk dat zij een ándere stemverhouding wensten (dan in de akte stond). Er was dus geen sprake van volledig stilzitten.

Dat de akte door een notaris is opgemaakt en gepasseerd, die daarin heeft verklaard dat er een toereikende volmacht was, acht de Hoge Raad evenmin beslissend. Hoewel de notaris een belangrijke (publieke) functie heeft bij het passeren van aktes, is ook diens verklaring volgens de Hoge Raad slechts een verklaring van een niet-bevoegde vertegenwoordiger, die – zonder bijkomende omstandigheden – niet voor risico van eisers komt.

Het hangt dus steeds van de omstandigheden van het geval af, of de door een notaris gewekte schijn van volmachtverlening aan de achterman kan worden toegerekend op grond van het risicobeginsel.
 
25.07.2017 | Marieke Keur