foto van Jan Ekelmans

Jan Ekelmans

Jan Ekelmans (partner) heeft gevoel voor cijfers en onderlinge verhoudingen, humor en vasthoudendheid en werkt met een team waarop kan worden gebouwd. Cliënten waarderen het overzicht, de plezierige samenwerking en het gezamenlijke resultaat en doen ook een beroep op Jan Ekelmans als sprake is van een onontgonnen of complex terrein of een groter afbreukrisico door interne politiek of publiciteit. Jan Ekelmans werkt in het bijzonder samen met verzekeraars (schade, leven, zorg), zakelijke dienstverleners, vrije beroepsbeoefenaren en bestuurders en commissarissen bij het voorkomen, oplossen en beslechten van geschillen en het opzetten, overnemen en uitbouwen van activiteiten. 
Naast zijn ervaring als advocaat heeft Jan Ekelmans onder meer ervaring als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, door de Ondernemingskamer benoemd onderzoeker, docent bij het opleidingsinstituut voor rechters, docent voor interactieve opleidingen voor verzekeraars en lid van de Adviescommissie burgerlijk procesrecht die de regering en beide Kamers van de Staten Generaal adviseert over burgerlijk procesrecht.

Jan Ekelmans is auteur van een praktisch handboek over de procedure voor de civiele rechter, een proefschrift over inzagerecht en verscheidene artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.In 2020 verscheen zijn boek ‘De Zorgverzekering’. In dit boek brengt Jan het speelveld van de zorgverzekering laag voor laag in kaart. 

Legal 500 zegt over Jan Ekelmans:
‘We especially like to work with Jan Ekelmans. Due to his keen wits and social skills we don’t need many words for him to understand us completely. We don’t know anybody else who is able to assess a large case as quickly as he does.' 

‘Jan Ekelmans is an enthusiastic and excellent insurance lawyer; friendly, quick to respond, highly specialised and pragmatic. I can highly recommend Jan Ekelmans to others.'


Rechter Th.S. Röel over het boek van Jan Ekelmans
"Dit boek zou binnen handbereik van iedere civiele advocaat of rechter moeten liggen. Het is goed, helder en overzichtelijk geschreven.
Het is heel wat om een dergelijke loftuiting op papier te zetten, maar ik heb zelden op een mij bekend (juridisch) terrein een boek gelezen waarin ik − ook bij herlezing ten behoeve van deze recensie − zo vaak dacht: jeetje, dat wist ik niet; of: ik kende dat arrest wel, maar niet deze overweging.
En niet alleen uit Hoge Raad-arresten (en soms lagere rechtspraak) wordt geciteerd, maar ook uit PG/AG-conclusies bij 81 RO-arresten die aan de aandacht plegen te ontsnappen. Bovendien bevordert de schematische indeling van het boek, met heldere tussenkopjes, de toegankelijkheid voor wie snel wil weten hoe iets zit."


Th.S. Röel, rechter in eerste aanleg, over het boek van Jan Ekelmans: 'De grenzen van het debat voor de civiele rechter in eerste aanleg', Kluwer, 2008.


Rechtsgebieden
Verzekeringsrecht
Ondernemingsrecht

Contact
Jan Ekelmans
E: ekelmans@ekelmansenmeijer.nl
M: +31 6 23 36 99 58
T: +31 70 374 63 68


Volg mij ook via
Jan Ekelmans is docent voor het opleidingsinstituut voor rechters, lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht die de regering en beide Kamers van de Staten-Generaal adviseert over burgerlijk procesrecht en raadsheer-plaatsvervanger.

Jan Ekelmans is auteur van een praktisch handboek over de procedure voor de civiele rechter en een proefschrift over het verkrijgen van bewijs door middel van inzage in fysieke en digitale bescheiden, redacteur van de losbladige Groene Serie Burgerlijke rechtsvordering en medewerker van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging.

Legal 500 zegt over Jan Ekelmans:
We especially like to work with Jan Ekelmans. Due to his keen wits and social skills we don’t need many words for him to understand us completely. We don’t know anybody else who is able to assess a large case as quickly as he does.' 

‘Jan Ekelmans is an enthusiastic and excellent insurance lawyer; friendly, quick to respond, highly specialised and pragmatic. I can highly recommend Jan Ekelmans to others.‘


Opleiding
Jan Ekelmans promoveerde in 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over het verkrijgen van informatie uit fysieke en digitale bescheiden ten behoeve van civiele procedures. Hij studeerde in 1984 af aan de Universiteit van Amsterdam.

Werkervaring
Jan Ekelmans is sinds 1994 als partner verbonden aan Ekelmans & Meijer Advocaten en werkzaam in de ondernemingsrecht- en verzekeraarspraktijk. Daarvoor was hij in Amsterdam en New York werkzaam voor het kantoor Stibbe in de ondernemingsrecht- en procespraktijk. In 1986 werd Jan Ekelmans beëdigd als advocaat. 

Werkzaamheden   
Voorbeelden van werkzaamheden bij het voorkomen, oplossen en beslechten van geschillen:
 
 • Onderhandelen en procederen met collectieve belangenorganisaties over de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten van dienstverlening en aansprakelijkheid; 
 • geschillen over de uitleg en nakoming van verzekeringsovereenkomsten bij diverse risico’s bij schade-, leven- en zorgverzekeringen;
 • beroepsaansprakelijks- en tuchtzaken voor onder meer accountants, advocaten, artsen, fiscalisten, makelaars, notarissen en assurantietussenpersonen bij een grote diversiteit aan achterliggende geschillen;
 • geschillen met betrekking tot financiële producten zoals (hypothecaire) financieringen, (beleggings)verzekeringen en pensioenen voor de burgerlijke rechter en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid);
 • geschillen over aansprakelijkstelling van leden van raad van bestuur of raad van commissarissen door crediteuren of curatoren bij ondernemingen in diverse sectoren;
 • geschillen over aansprakelijkheid van ondernemingen in diverse sectoren bij de levering van goederen of het verrichten van diensten;
 • geschillen van uiteenlopende aard over het aangaan, de uitvoering of de beëindiging van samenwerking tussen verzekeraars en bijvoorbeeld  gezondheidszorginstellingen,  IT-leveranciers, tussenpersonen en andere zakelijke dienstverleners;
 • geschillen over aanpassen of verbreken van samenwerkingsverbanden van vrije beroepsbeoefenaren;
 • geschillen binnen ondernemingen;
 • geschillen over fraude of verhaal op derden (regres) onder diverse soorten overeenkomsten.
 
Voorbeelden van werkzaamheden bij het opzetten, overnemen en uitbouwen van activiteiten:
 
 • opstellen van polisvoorwaarden voor nieuw op de markt te brengen verzekeringen;
 • advisering over de bevoegdheid van verzekeraars tot wijziging van gemaakte afspraken (“en bloc clausules”);
 • overdracht van verzekeringsportefeuilles;
 • outsourcing van operationele activiteiten zoals schadebehandeling en expertise door verzekeraars;
 • inkoop door zorgverzekeraars in diverse sectoren van de gezondheidszorg, waaronder huisartsen, apotheken en gezondheidszorginstellingen;
 • overname van ondernemingen en activiteiten in onder meer de IT-sector en de zakelijke dienstverlening;
 • verzelfstandiging van gezondheidszorginstellingen (ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische inrichting);
 • geschillen over budgettering voor gezondheidszorginstellingen en zorgverzekeraars.
 • verkrijgen van toelating tot de publiek gefinancierde gezondheidszorg voor privéklinieken.
 
Lidmaatschappen