foto van Anita  Nijboer

Anita Nijboer

Anita Nijboer is partner bij Ekelmans & Meijer. Zij adviseert en procedeert op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht. Zij heeft daarnaast ruime ervaring in het van start tot finish begeleiden van overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, de realisatie van woningen, kantoorgebouwen, grote milieu-inrichtingen, scholen, ziekenhuizen en de aanleg van wegen. Daarbij ondersteunt zij haar cliënten onder andere bij het zo snel mogelijk verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen.
Sinds haar afstuderen in 2000 heeft Anita Nijboer gewerkt als jurist bij de gemeente Amsterdam en sinds 2003 als advocaat bestuursrecht bij gerenommeerde advocatenkantoren. Zij heeft verder als Legal consultant voor AT Osborne B.V. (voorheen Berenschot) nauw samengewerkt met projectmanagers bij de realisatie van grote ruimtelijke projecten.

Anita is lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Amsterdam (stadsdeel West).
Daarnaast is zij lid van het bestuur van Stichting Act2Act, een stichting die zich bezighoudt met talentontwikkeling van jongeren tussen 16 en 22 jaar ten behoeve van het kunnen doorstromen naar een van de Nederlandse toneelscholen.
 
Anita Nijboer geeft regelmatig cursussen op het gebied van het omgevingsrecht (onder andere WABO, juridische planningen, milieurecht, natuurbeschermingsrecht, kabels en leidingen). Vaste docentschappen:
 
 • SSR (opleidingsinstituut voor de rechtelijke macht): leergang natuurbeschermingsrecht.
 • Universiteit van Amsterdam (gastdocent): Mastervakken Natuurbeschermingsrecht en Flora- en faunawetgeving en Bachelorvak Omgevingsrecht (gastdocentschap)
 • Academie voor de Rechtspraktijk (algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht) 

Anita heeft diverse publicaties op haar naam staan en  is mede auteur van het boek ‘Het recht van kabels en leidingen’ dat in 2009 is uitgegeven.

Anita maakt deel uit van de Privacy Desk. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Privacy Recht.


Rechtsgebieden
Vastgoedrecht
Bestuursrecht
Privacyrecht

Contact
Anita Nijboer
E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07
M: +31 (0)6 14 04 99 81
F: +31 (0) 70 374 63 33

Volg mij ook via
Anita Nijboer is partner bij Ekelmans & Meijer. Zij adviseert en procedeert op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, luchtkwaliteit, water en duurzaamheid). Daarnaast adviseert en procedeert zij op het gebied van toezicht en handhaving, subsidies en schade door overheidshandelen.
 
Zij heeft ruime ervaring in het van start tot finish begeleiden van overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, de realisatie van woningen, kantoorgebouwen, grote milieu-inrichtingen, scholen, ziekenhuizen en de aanleg van wegen. Daarbij ondersteunt zij haar cliënten onder andere bij het zo snel mogelijk verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen.
 
Doordat Anita zowel voor de Rijksoverheid, provincies en gemeenten als voor grote projectontwikkelaars en woningcorporaties optreedt, is zij gewend en in staat een zaak van verschillende invalshoeken te benaderen en daarbij uiteenlopende belangen te betrekken. Bovendien kan zij daardoor gemakkelijk in een kort tijdsbestek knelpunten en risico’s signaleren. Daarbij houdt zij het belang van een snelle praktische oplossing in het oog. Een goede verstandhouding en overleg met de juiste instanties werkt vaak beter dan het schrijven van lange processtukken.

Anita maakt deel uit van de Privacy Desk. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Privacy Recht.

Opleiding
Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, 2000.
Leadership development program, Nyenrode, 2015.
In 2003 is zij als advocaat beëdigd.
 
Werkervaring 
Anita heeft ruime ervaring op volgende terreinen:
 
 • Algemeen bestuursrecht (bestuursprocesrecht en Europees bestuursrecht)
 • Ruimtelijke ordening en bouwen (Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Crisis- en herstelwet, omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunning, ontheffingen, milieuvergunning, tracébesluiten, kapvergunning, bestemmingsplannen)
 • Milieu (onder meer bodemverontreiniging en bodemsanering, geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit,  water,  afvalstoffen)
 • Natuurbescherming (Vogel –en Habitatrichtlijn, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet)
 • Projectplanning (juridische projectplanning, inventariseren benodigde vergunningen en onderzoeken, versnelling van bestuursrechtelijke procedures)
 • Schade door overheidshandelen (planschade, nadeelcompensatie, onrechtmatige overheidsdaad)
 • Toezicht & handhaving (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete)
 • Onteigening en Voorkeursrechten
 • Wet openbaarheid van bestuur
 
Zij heeft verder ruime ervaring met het aansturen en versnellen van ruimtelijke- en milieu projecten, waaronder:
 
 • het inventariseren van de benodigde procedures en de daarvoor benodigde tijdsduur
 • het inventariseren benodigde vergunningen, besluiten en onderzoeken
 • het opstellen van een juridische projectplanning
 • het onderzoeken van mogelijkheden om de besluitvorming te versnellen
 • het analyseren van knelpunten en oplossingen
 • het beoordelen van de uitgevoerde onderzoeken op juridische houdbaarheid
 • het voeren van overleg met (andere) overheden, onderzoeksbureaus en de omgeving (buurtbewoners) 

Voorbeelden van zaken waar Anita Nijboer aan werkte zijn:
 
 • Ten behoeve van de realisatie van een zorginstelling (extramuraal) en woningen met succes voeren van de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StateAbRvS, ECLI:NL:RVS:2015:1765
 • Het ten behoeve van een te realiseren museum in Wassenaar met succes voeren van een procedure bij de Rechtbank (uitspraak niet gepubliceerd)
 • Ten behoeve van een overheidsdienst met succes voeren van een procedure over een bestemmingsplan en het voeren van onderhandelingen over het aanpassen van het bestemmingsplan
  AbRvS ECLI:NL:RVS:2015:454 & AbRvS, ECLI:NL:RVS:2015:2395
 • In opdracht van de Rijksoverheid met succes voeren van de juridische procedures bij de Rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over watervergunningen voor windturbineparken in de Noordzee.o.a. Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6678 en AbRvS, ECLI:NL:RVS:2012:BW6342 en AbRvS,ECLI:NL:RVS:2011:BU7093
 • In opdracht van de Rijksoverheid voeren van een procedure tegen Greenpeace vanwege het storten van stenen met houten zeepaarden in zee
  Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2013:3954 en AbRvS, ECLI:NL:RVS:2014:2089
 • Het met succes voeren van een procedure tegen het rapen van kievitseieren in Friesland
  AbRvS, ECLI:NL:RVS:2008:BD5356
 • Het met succes voeren van een procedure om ervoor te zorgen dat Vogelrichtlijngebieden worden aangewezen voor de Dwerggans
  AbRvS, ECLI:NL:RVS:2004:AO5747 & AbRvS, ECLI:NL:RVS:2004:AR8347
 • Het met succes voeren van een procedure over de strijdigheid van de Flora- en faunawet met het Europese rechto.a. rechtbank Haarlem, ECLI:NL:RBHAA:2007:BB2335 (bevestigd in hoger beroep JM 2009/90)
 • Het met succes voeren van een procedure over rugstreeppadden in Amsterdam Westerpark
  AbRvS, ECLI:NL:RVS:2007:AZ7451
 • Verweer inzake voorlopige voorziening kadewoningen WoerdenRb Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2008:BG4340
 • Ten behoeve van een Zorgverzekeraar procederen over het terugvorderen van een onherroepelijke vereveningsbijdrage
  AbRvS, ECLI:NL:RVS:2015:1152
 • Ten behoeve van een Zorgverzekeraar procederen over het intrekken van PGB
  o.a. Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2015:2667
 • Het ten behoeve van een grondonderzoeksbureau met succes voeren van een procedure tegen een opgelegde bestuurlijke boete van 250.000 euro wegens een vermeende overtreding van de WION, Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBSGR:2012:29423

Anita  is (plv) Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Amsterdam (stadsdeel West)
 
Zij is lid van het bestuur van Stichting Act2Act, een stichting die zich bezighoudt met talentontwikkeling van jongeren tussen 16 en 22 jaar ten behoeve van het kunnen doorstromen naar een van de Nederlandse toneelscholen.
 
Anita Nijboer geeft regelmatig cursussen op het gebied van het omgevingsrecht (onder andere WABO, juridische planningen, milieurecht, natuurbeschermingsrecht, kabels en leidingen). Vaste docentschappen:
SSR (opleidingsinstituut voor de rechtelijke macht): leergang natuurbeschermingsrecht.
 • Universiteit van Amsterdam (gastdocent): Mastervakken Natuurbeschermingsrecht en Flora- en faunawetgeving en Bachelorvak Omgevingsrecht (gastdocentschap)
 • Academie voor de Rechtspraktijk (algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht) 

Anita heeft diverse publicaties op haar naam staan en  is mede auteur van het boek ‘Het recht van kabels en leidingen’ dat in 2009 is uitgegeven. Zie hiervoor onder tap publicaties.