Wachttijd (drie jaar) niet van toepassing bij huuropzegging op grond van belangenafweging

Op grond van artikel 7:296 lid 2 BW kan een opvolgend eigenaar van 290-bedrijfsruimte de huurovereenkomst gedurende de eerste drie jaar nadat hij de huurder van de eigendomsoverdracht op de hoogte heeft gesteld de huurovereenkomst niet opzeggen op de grond dat hij het gehuurde persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen. De zogenaamde wachttijd. In het onderhavige arrest stond de vraag centraal of de wachttijd ook van toepassing is in geval van de huurovereenkomst op grond van de belangenafweging als bedoeld in artikel 7:296 lid 3 BW wordt opgezegd. De Hoge Raad oordeelt dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het artikel.
24.06.2010 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2010 / nr. 6, p. 9-11.
kennis