The first thing we do, let’s kill all insolvency receivers

“The first thing we do, let’s kill all insolvency receivers”, reactie in Advocatenblad 2006/18 op E.A.E.G.J Libosan, “De stand en eer der curatoren” in Advocatenblad 2006/16.
01.12.2006 | Georg van Daal, Advocatenblad 2006, nr. 18.
kennis