'Openbaarheid als ondergrens voor verjaring: WPNR 6967 (2013)

In zijn arrest van 6 april 2012 heeft de Hoge Raad overwogen dat art. 3:310 lid 1 BW veronderstelt dat de rechtsvordering opeisbaar moet zijn, wil de verjaringstermijn een aanvang nemen. In hoeverre wordt hiermee tegemoet gekomen aan de behoefte van voorspelbaarheid en rechtszekerheid als het geaat om de vraag wanneer de schuldeisder in staat is een rechtsvordering tot vergoeding van zijn schade in te stellen?

Klik hier voor het artikel.
23.03.2013 | David de Knijff, WPNR 6967, p. 205-214, 25-3-2013.
kennis