Leegstand bij faillissement van de huurder: is de garant aansprakelijk?

HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:1244 (Nieuwburen/Romania)

Sinds het arrest Aukema q.q./Uni-Invest is bekend dat de verhuurder van bedrijfsruimte na beëindiging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw jegens de boedel geen aanspraak kan maken op vergoeding van de leegstandschade. Ook niet als een daartoe strekkend beding in de huurovereenkomst is opgenomen. In de onderhavige zaak stond de vraag centraal of dat ook geldt ten aanzien van degene die zich voor de huurder garant heeft gesteld. Oftewel, is de garant wel aansprakelijk voor de leegstandschade van de verhuurder?

Klik hier voor het artikel.
23.06.2013 | A.G.A. van Rappard, Huurrecht 2013 / nr. 6, p. 9-12.
kennis