Leegstand bij faillissement van de huurder

Art. 39 FW geeft zowel de verhuurder als de curator van de failliete huurder het recht om de huurovereenkomst met inachtneming van een termijn van drie maanden op te zeggen. In deze zaak staat de vraag centraal of de verhuurder zich kan beroepen op een beding in de huurovereenkomst dat hem recht geeft of vergoeding van de (leegstand)schade die hij lijdt na opzegging van de huurovereenkomst i.v.m. het faillissement van de huurder.

Lees hier het artikel.
15.02.2011 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2011 / nr. 1, p. 5-7.
kennis