Intrinsieke waarde natuur wettelijk verankerd

Nieuwe wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming, ingevoerd op 1 januari dit jaar, brengt drie bestaande wetten samen: de Flora- en faunawet, waarin de soortenbescherming is opgenomen; de Natuurbeschermingswet 1998, waarin de gebiedsbescherming is opgenomen, en de Boswet. De nieuwe wet betekent geen grote veranderingen in de praktijk. Wel is de wet minder gecompliceerd en bevat actieve maatregelen ter bescherming van soorten. Verder is er sprake van een wijziging van de bevoegdheidsverdeling en sluit de wet beter aan op Europees recht.

Lees hier het artikel.
19.03.2017 | Anita Nijboer, RO-magazine 2017 / nr. 3, p. 42-45.
kennis