Interview met Hein Stroeve in Ondernemersbelang over duurzame energie en juridische aspecten

Energietransitie is hot en vraagt om aandacht en deskundigheid. Hein Stroeve heeft in zijn praktijk veel met dit onderwerp te maken. Zo is hij onder meer als adviseur betrokken bij de bouw van complete geothermische installaties. Aan de toepassing van deze nieuwe technieken zijn juridische aspecten verbonden die tijdig en goed contactueel moeten worden vastgelegd om projectrisico’s tot een acceptabele omvang terug te brengen.
 
Lees hieronder het hele interview.

 
Uit: Het Ondernemersbelang.nl

Ook juridisch tijdig de juiste bronnen aanboren
Advocaat Hein Stroeve: “Wij staan aan de vooravond van de ‘energietransitie’. Het gebruik van aardwarmte, geothermie, of biogas is een belangrijk aanvullend en duurzaam alternatief voor de huidige energiebronnen. Aan toepassing van deze relatief nieuwe technieken zijn relevante contractuele juridische aspecten verbonden. Het terugbrengen van de projectrisico’s tot acceptabele omvang is één van onze belangrijkste taken.”

De beperkte omvang en nadelige gevolgen van het gebruik van de huidige fossiele bronnen brengen met zich mede dat ook ondernemers op een andere manier met energievoorziening moeten omgaan. Aardgas heeft als energiebron voor huishoudens en bedrijven zijn langste tijd gehad.
Hein Stroeve adviseert op dit moment onder andere een onderneming die complete geothermische installaties bouwt (waaronder de aanleg van kilometers diepe bronnen) en een onderneming die complete biogasinstallaties bouwt. Zijn werk voor dergelijke projecten betreft met name de contractvorming ten behoeve van juridisch complexe samenwerkingen en financieringen.
Het aanleggen en exploiteren van aardwarmte-installaties (geothermie) wordt commercieel steeds aantrekkelijker en leent zich voor toepassing op brede schaal, ook in stedelijk gebied. Hein Stroeve ziet de techniek in zijn praktijk vooral toegepast in de agrarische sector (kasverwarming). “Dat zijn grootverbruikers van energie. Je kunt echter ook gaan denken aan toepassing op bedrijventerreinen en woonwijken. Samenwerkende bedrijven kunnen bij uitstek aardwarmte efficiënt als duurzame energiebron inzetten.”

Regelgeving en contractenwerk
Nederland is een dichtbevolkt land. Ook ten aanzien van activiteiten ten behoeve van de energietransitie zullen de belangen soms tegenstrijdig zijn. Wetten en regels zijn nodig om de activiteiten in goede banen te leiden met in achtneming van elkaars belangen. “Bijvoorbeeld de Mijnbouwwet voorziet in uitgebreide regelgeving. Het winnen van aardwarmte op grote diepte is een mijnbouwactiviteit.” Ook civielrechtelijk komt het nodige kijken bij de oprichting en exploitatie van een geothermische inrichting. Het blijft een complex bouwwerk met een samenspel van eindgebruikers, financiers, (onder)aannemers en leveranciers. Met name de gerechtvaardigde wens van opdrachtgevers enerzijds om met zekerheid afdoende rendement uit de investering te halen ten opzichte van het gegeven dat er sprake is van natuurlijke bronnen waarvan de opbrengst niet van tevoren te garanderen is, kan leiden tot een spanningsveld en noodzaakt heldere afspraken die recht doen aan de belangen van alle stakeholders. Afdoende verzekering van die activiteiten speelt bij die oplossing een belangrijke rol.

Preventief en repressief?
De wet- en regelgeving zijn steeds in ontwikkeling en contractpartners worden assertiever. Hein Stroeve adviseert dan ook vooraf goed te informeren naar de mogelijkheden en grenzen van duurzame oplossingen en van de contractuele vastlegging geen sluitpost van de begroting te maken. “Laat je in ieder geval niet verrassen. Het op voorhand met behulp van een specialist voorzien in mogelijke complicaties is een belangrijk instrument om de risico’s beheersbaar te houden.”
Ekelmans & Meijer heeft zijn oorsprong eind negentiende eeuw. Het advocatenkantoor bestaat inmiddels uit ongeveer veertig advocaten en fiscalisten. Hein Stroeve: “Wij staan voor een pragmatische juridische ondersteuning bij activiteiten van onze cliënten. Ook in zaken die nog in de kinderschoenen staan, zoals activiteiten van geothermie. Ons doel is risico’s beheersbaar te maken zonder spelbreker te zijn. Zo voorkomen wij juridische problemen en als ze er toch onverhoopt komen, lossen wij ze op.”

Hein Stroeve, advocaat MRICS
Ekelmans & Meijer advocaten
 
27.10.2017 | Hein Stroeve, Het Ondernemersbelang.nl / 2017
kennis