Huurprijsherziening 290 BW-bedrijfsruimte, eerst overleggen!

Voorafgaand aan een huurprijsherzieningsprocedure moeten partijen overleg plegen over een gezamelijk te benoemen deskundige die een advies zal uitbrengen over de huurprijs. Hoever reikt die verplichting als de andere partij niet meewerkt? De Hoge Raad geeft een richtsnoer.

Klik hier voor het artikel.
30.01.2014 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2014 / nr. 1, p. 13-14.
kennis