Een uitspraak van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening: de Beursbengel nr. 844

Een uitspraak van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën).

Uitspraak rond de naleving van de gedragscode verzekeraars. Door een contra-expert van een verzekerde is een klacht ingediend bij de Ombudsman over de afwikkeling van een inboedelschade door (de expert van) aangeslotene. Nadat de discussie tussen partijen was geëindigd, heeft de Ombudsman de Tuchtraad verzocht een onderzoek als bedoeld in art. 6 lid 2 onder a van het Reglement Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) in verbinding met art. 44.1 van het Reglement Ombudsman & Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in te stellen. De Tuchtraad heeft dit verzoek in behandeling genomen.

Klik hier voor het artikel.
29.05.2015 | Fleur van Kersbergen, de Beursbengel 2015 / nr. 844, p. 25.
kennis