De exhibitieplicht in kort bestek; een praktische leidraad bij het opstellen en beoordelen van vorderingen tot verstrekking van bescheiden op grond van art. 843a RV

Het bezit van de juiste documenten kan het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een procedure. Artikel 843a Rv bepaalt, wanneer bescheiden aan een ander verstrekt moeten worden. Over de verplichting om bescheiden te verstrekken is vooral sinds de wijziging van artikel 843a Rv per 1 januari 2002 veel rechtspraak verschenen. Die rechtspraak is verspreid over verscheidene bronnen en niet eenduidig. In voor de hand liggende standaardwerken wordt die rechtspraak niet of nauwelijks vermeld, laat staan besproken. Meest illustratief voor de beperkte toegankelijkheid van de van belang zijnde rechtspraak: het huidige commentaar op artikel 843a Rv in de losbladige rechtsvordering dateert uit 2002. Deze publicatie ontsluit de tot begin 2007 gepubliceerde rechtspraak. Met tal van voorbeelden uit de praktijk wordt zichtbaar gemaakt, of bescheiden zoals bijvoorbeeld brieven, contracten, rapporten, bankafschriften, strafdossiers, video-opnames, computerbestanden, foto's of films, opgevraagd kunnen worden en aan welke vereisten daartoe voldaan moet worden. Toegelicht wordt op welke wijze, de vordering tot gelding kan worden gebracht, bijvoorbeeld met bewijsbeslag of een incidentele vordering. Wanneer er verschillende opvattingen bestaan, worden die besproken en licht de auteur toe welk standpunt hij voor het meer aannemelijke houdt. Vereiste informatie kan vlot en gericht worden verkregen. Daarvoor staan borg de thematische bespreking van de verschillende relevante onderwerpen en het uitvoerige jurisprudentieregister.
15.02.2007 | Jan Ekelmans. Zutphen: Uitgeverij Paris, 2007. 75 p.
kennis