Beëindiging van de huurovereenkomst na sluiting door de gemeente

In de bijdrage staat artikel 7:231 lid 2 BW centraal. Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid voor de verhuurder om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien het gehuurde op last van de gemeente is gesloten. In veel gevallen zal daaraan een overtreding van de Opiumwet ten grondslag liggen. Hierna zal eerst worden ingegaan op de gevallen waarin de verhuurder zich op deze bepaling kan beroepen en de strekking daarvan. Aansluitend zal aan de orde komen hoe dat in de praktijk uitpakt.

Klik hier voor het artikel.
27.05.2010 | Aemile van Rappard, Huurrecht 2010 / nr. 5, p. 7-11.
kennis