Internetconsultatie wijziging Awb in verband met de Omgevingswet
2018-01-19 | Auteur:

Internetconsultatie wijziging Awb in verband met de Omgevingswet

Op 17 januari jl. is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht.

Dit wetsvoorstel beoogt een goede afstemming van de Awb op de nieuwe Omgevingswet te bewerkstelligen. Daartoe wordt voorgesteld om de huidige afdeling 3.5 van de Awb, die ziet op de gecoördineerde behandeling van samenhangende besluiten, te vervangen door een nieuwe regeling die toepasbaar is voor het hele omgevingsrecht. De bestaande specifieke coördinatieregelingen uit onder meer de Wet ruimtelijke ordening en de Tracéwet kunnen dan vervallen. Ook wordt voorgesteld om hoofdstuk 5 van de Awb, dat ziet op handhaving, uit te breiden met de mogelijkheid om overtreding van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb bestuurlijk te handhaven. Verder bevat dit wetsvoorstel enkele wijzigingen die zien op de nog in werking te treden algemene regeling over nadeelcompensatie van titel 4.5 Awb en hoofdstuk 15 Omgevingswet, dat na inwerkingtreding van de Invoeringswet Omgevingswet een specifiek op het omgevingsrecht toegespitste nadeelcompensatieregeling zal bevatten. Aangezien de regelingen van de Awb en de Omgevingswet gedeeltelijk samenhangen, is ervoor gekozen de aanpassingswetgeving die nodig is voor de wetten die niet opgaan in de Omgevingswet in dit wetsvoorstel op te nemen.

De internetconsultatie loopt nog tot 18 mei 2018.
kennis