Advies RvS over Invoeringswet Omgevingswet en Uitvoeringsbesluiten
2018-07-05 | Auteur:

Advies RvS over Invoeringswet Omgevingswet en Uitvoeringsbesluiten

Op 3 juli 2018 is het advies van de Raad van State over de Invoeringswet Omgevingswet en de uitvoeringsbesluiten het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) openbaar gemaakt.
 
De Raad van State constateert een aantal risico’s bij het voorgestelde stelsel van de Omgevingswet. Zo vraagt de Raad van State zich af of het stelsel voldoende houvast en gelijkwaardige bescherming (milieu, rechtsposities) zal bieden. Door de grote flexibiliteit in de regelgeving kan de balans tussen ‘benutten’ en ‘beschermen’ te veel doorslaan naar ‘benutten’, zo vreest de Raad van State.
 
Ook wijst de Raad van State op de hoge invoeringslasten van het nieuwe stelsel, mede omdat de invoering eveneens afhankelijk is van een ambitieus ICT-project, het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De Raad van State wijst op de “wezenlijke risico’s” als “niet fors wordt ingezet op versterking van de bestuurskracht van de gemeenten en op substantiële ondersteuning bij de invoering van het stelsel”.
 
De Raad van State adviseert voorts om wettelijke waarborgen voor onafhankelijke evaluatie op de punten van houvast en gelijkwaardige bescherming op te nemen en noemt hier ook concrete mogelijkheden voor (zoals bijvoorbeeld om bij vergunningvrij bouwen de initiatiefnemer de mogelijkheid te geven een overheidsdocument aan te vragen waaruit blijkt dat de bouw rechtmatig is (conformiteitsverklaring)).
 
Afsluitend gaat de Raad van State nog in op een aantal losstaande onderwerpen, zoals het Unierecht, nadeelcompensatie, de voorbereidingsprocedure en het Lex Certa-beginsel.
 
Nu de Raad van State heeft geadviseerd en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarop heeft gereageerd, zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden verzonden om daar verder te worden behandeld.
 
Het advies is in zijn geheel, tezamen met de reactie van de minister, hier te lezen.
kennis