51

Omgevingsrecht

Of u zich nu bezighoudt met gebiedsontwikkelingen, de (ver)bouw van woningen, scholen en ziekenhuizen, de aanleg van wegen of realisatie van natuur, in al deze gevallen heeft u te maken met het omgevingsrecht. U heeft voor deze projecten bijvoorbeeld omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunning, ontheffingen, milieuvergunning, kapvergunning, aanlegvergunning) nodig, of Watervergunningen, natuurbeschermingswetvergunningen, Flora- en faunaontheffingen, of een bestemmingsplanwijziging.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?


Wij beoordelen voor u of u voor uw activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft of dat uw activiteiten onder algemene regels vallen. We begeleiden u verder bij het verkrijgen of aanpassen van de omgevingsvergunning of het wijzigen van bestemmingsplannen. We stroomlijnen het proces, stellen juridische planningen op, beoordelen de (milieu)onderzoeken en voeren overleg met gemeenten of omgevingsdiensten om afspraken te kunnen maken over de tijdstippen waarbinnen onderzoeken worden uitgevoerd, vergunningen worden verleend en de aanbesteding wordt uitgevoerd. Daarnaast staan we u bij in handhavingsprocedures (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete). En als het nodig is, procederen wij voor u. 
 
Vragen die wij voor u beantwoorden zijn onder meer:
 • Is het voor mijn project sneller om een bestemmingsplanprocedure te starten of een omgevingsvergunning aan te vragen?
 • Kan ik mijn bouwplannen wijzigen zonder opnieuw een vergunning aan te vragen?
 • Wie is verantwoordelijk voor (vergunningen, kosten van) het verleggen van de benodigde kabels en leidingen voor een project?
 • Ben ik verplicht een bodemsanering uit te voeren en ben ik aansprakelijk voor de kosten daarvan?
 • Op welke manier mag ik afval overbrengen naar het buitenland (EVOA)?
 • Moet ik voor dit project een Milieueffectrapportage of -beoordeling laten opstellen?
 • Beschikt het bedrijf dat ik wil overnemen over de juiste milieuvergunningen?
 • Mag het bevoegd gezag een revisievergunning eisen?
 • Ik wil bouwen op een locatie waar rugstreeppadden voorkomen. Op welke manier kan mijn bouwproject toch in overeenstemming met de wet doorgang vinden?
 • Hoe werkt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)?
 • Kan mijn project een significant effect hebben op een natuurbeschermingsgebied?
 • Welke sancties kan een toezichthouder opleggen? Last onder dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete, andere maatregelen zoals een bedrijfsstop?
 • Bent u als directeur / bedrijfsleider / manager persoonlijk aansprakelijk als er overtredingen worden geconstateerd?

Track record
 • Ten behoeve van de realisatie van een zorginstelling (extramuraal) en woningen met succes voeren van de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StateAbRvS, ECLI:NL:RVS:2015:1765;
 • Ten behoeve van een overheidsdienst met succes voeren van een procedure over een bestemmingsplan en het voeren van onderhandelingen over het aanpassen van het bestemmingsplanAbRvS ECLI:NL:RVS:2015:454 & AbRvS, ECLI:NL:RVS:2015:2395;
 • In opdracht van de Rijksoverheid met succes voeren van de juridische procedures bij de Rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over watervergunningen voor windturbineparken in de Noordzee.o.a. Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6678 en AbRvS, ECLI:NL:RVS:2012:BW6342 en AbRvS,ECLI:NL:RVS:2011:BU7093;
 • In opdracht van de Rijksoverheid voeren van een procedure tegen Greenpeace vanwege het storten van stenen met houten zeepaarden in zeeRechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2013:3954 en AbRvS, ECLI:NL:RVS:2014:2089;
 • Het ten behoeve van een grondonderzoeksbureau met succes voeren van een procedure tegen een opgelegde bestuurlijke boete van 250.000 euro wegens een vermeende overtreding van de WION, ECLI:NL:RBSGR:2012:29423;
 • Het met succes voeren van een procedure over de strijdigheid van de Flora- en faunawet met het Europese recht, o.a. ECLI:NL:RBHAA:2007:BB2335 (bevestigd in hoger beroep JM 2009/90);
 • In opdracht van de Rijksoverheid en diverse bedrijven adviseren over het nemen van een luchtvaartbesluit;
 • Adviseren van gemeentes en ontwikkelaars en financiers bij de vestiging of uitbreiding van diverse grootschalige projecten (windmolenparken, energiecentrales, bedrijventerreinen, woningbouw, kantoren, wegen);
 • In opdracht van gemeenten en bedrijven adviseren over vergunningen en kosten voor het aanleggen en verleggen van diverse kabels en leidingen (gas, water, 380 kV, telecom, etc.);
 • Ten behoeve van grootschalige inrichtingen zoals chemiebedrijven, de oprichting van een hydrocarbon opslag, een afvalverwerkingssysteem, fabrieken e.d. geadviseerd over de aanvraag milieuvergunningen, (ondergeschikte) wijzigingen van de bouw- en milieuvergunning, een aanvraag revisievergunning en overdracht van vergunningen.;
 • Het oprichten van een openbaar lichaam (Wet gemeenschappelijke regelingen) voor slibverwerking;
 • Het privatiseren van een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf;
 • Opstellen van een handhavingsplan voor twee natu.urbeschermingsgebieden voor een Omgevingsdienst

Artikelen:
 • Privatizing Environmental Resources: the Need for Supervision of Clean Development mechanism contracts?, Review of European Community & International Environmental Law), november 2009
 • Opinie nieuwe Wet natuur (Fd)
 • Effectiever samenwerken door gemeente en ontwikkelaar, RO-magazine april 2013
 • Hinken op twee gedachten, wijzigingen Activiteitenbesluit, RO-magazine september 2013
 • Motivering van besluiten moet beter!, RO-magazine, december 2013
 • Mogelijk einde van het verplichte DPO, RO-magazine, juni 2014
 • Vestiging detailhandel en planologisch instrumentarium, RO-magazine september 2014
 • Meer flexibiliteit gewenst, kanttekeningen uit de juridische praktijk, RO-magazine april 2015
 • First Ladies Omgevingsrecht, magna Charta magazine, mei 2015
 • Woon-zorgcomplexen in bestemmingsplan, RO-magazine juli 2015
 • Meer duidelijkheid over toepassing relativiteitsbeginsel, RO-magazine  december 2015

Boeken
 • Het recht van Kabels en leidingen, uitgeverij Maklu, 2009. 
 
Relevante wetgeving: Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Crisis- en herstelwet (binnenkort Omgevingswet), hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet, WION, Belemmeringenwet privaatrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Mer-richtlijn, Waterwet, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Europees Afvalstoffen Verdrag (EVOA), Wet Geurhinder en Veehouderij, REACH, Natuurbeschermingswet 1998, Flora en faunawet, Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn (binnenkort Wet natuurbescherming), Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

 
Staat uw vraag c.q. probleem hier niet bij? Schroom niet om contact op te nemen! Gelet op de ruime ervaring van onze advocaten met deze sector, kunnen zij u efficiënt voorzien van passend advies.


Bekijk hier ons hele team Bestuursrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Omgevingsrecht, neem dan contact op met Anita Nijboer. U kunt een e-mail sturen naar:

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Developed by U-lab Privacy statement