Bestuursrecht
Overheidsinstanties vaardigen regels en besluiten uit. De meest bekende instanties zijn gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn subsidiebesluiten, handhavingsbesluiten, Drank- en horecavergunningen, besluiten op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), omgevingsvergunningen maar u kunt ook denken aan de vele besluiten van andere autoriteiten, zoals de AFM (ten aanzien van financiƫle instellingen), ACM (op het gebied van telecom, energie, consumentenbescherming en mededinging), NVWA (op het gebied van veiligheid van voedsel en waren) en het Cbg en de NZa (op het gebied van geneesmiddelen zorg). Op al deze besluiten is het bestuursrecht van toepassing.

Bestuursrecht

Ook aspecten van privacy (Wet bescherming persoonsgegevens, art. 8 EVRM) en openbaarheid (Wet openbaarheid van bestuur, Verdrag van Aarhus, bijzondere openbaarmakingsregelingen, art. 10 EVRM) vallen onder dit juridisch terrein.

Verder vallen technisch-juridische vraagstukken over staatsinrichting hieronder: welke overheidsorganen zijn bevoegd om welke handelingen te verrichten? Veel van die vragen moeten worden beantwoord aan de hand van de Grondwet, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Comptabiliteitswet, en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Onze werkzaamheden richten zich op het adviseren en procederen over nog te nemen of genomen besluiten tussen enerzijds de overheid en anderzijds bedrijven en burgers. Wij hebben ervaring met het (formele en informele) traject vóórdat besluiten zijn genomen, maar ook met het voeren van procedures bij alle bezwaarcommissies (zowel landelijk als lokaal) en voor alle rechtbanken (sector bestuursrecht) en de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvs), de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Hoge Raad (Belastingkamer).

Daarnaast houden wij ons bezig met het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Hiermee heeft u te maken indien u schade lijdt door een besluit of door handelen van de overheid.

Voor specifieke bestuursrechtelijke vragen kunt u verder kijken bij de volgende specialisaties:
 
  • Omgevingsrecht
  • Schade door overheidshandelen
  • Subsidies
  • Media en telecom
  • Transport en logistiek
  • Voedsel en waren
Anita   Nijboer

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Bestuursrecht, neem dan contact op met Anita Nijboer.

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07